Abduvohidova, M. (2021) «TALABALARNING MATN BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA GRAFIK ORGANAYZERLAR », Журнал математики и информатики, 1(3). доступно на: https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/2622 (просмотрено: 20январь2022).