(1)
Abduvohidova, M. TALABALARNING MATN BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA GRAFIK ORGANAYZERLAR . matinfo 2021, 1.