Опубликован 2022-03-16

BIR ZARRACHALI SHREDINGER OPERATORI XOS QIYMATI UCHUN ASSIMPTOTIK FORMULALAR

Аннотация


Ushbu ishda bir o'lchamli panjarada tashqi maydon ta'siri bilan kontakt
ta'sirlashuvchi bir kvant zarracha harakatini tavsiflovchi bir zarrachali
gamiltonianga mos bir zarrachali diskret Shredinger operatori ning zarrachalar
ta'sirlashuv energiyasi ga bog'liq chapda yoki o'ngda yagona xos qiymatga
ega ekanligi isbotlangan.
Ushbu xos qiymat , ning aniq ko'rinishi topilgan. O'zaro ta'sir
parametri ga monoton va uzluksiz bog'liqligi ko'rsatilib, moduli yetarlicha
kichik larda ushbu xos qiymatlar uchun yaqinlashuvchi yoyilmalar olingan .

Как цитировать


Xurramov, Y. (2022). BIR ZARRACHALI SHREDINGER OPERATORI XOS QIYMATI UCHUN ASSIMPTOTIK FORMULALAR . Журнал математики и информатики, 2(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/5356

Библиографические ссылки


M. Reed and B. Simon: Methods of modern mathematical physics. I: Functional analysis. Academic Press, N.Y., London 1972.

V.A.Trenogin: Functional analysis. "Nauka", Moscow 1980.

M. Reed and B. Simon: Methods of modern mathematical physics. IV: Analysis of operators. Academic Press, N.Y., 1978.

A.N.Kolmogorov, S.V.Fomin: Elementi teorii funksii i funksionalno-go analiza. "Nauka", Moscow 1976

L.A.Lyusternik, V.I.Sobolev: Elements of functional analysis. "Nau-ka". Moscow 1965

Mamatov, J., & Yoldoshev, A. (2021). Geometrik mazmundagi masalalarni orgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALAR, ULARNI TARIXIY MA’LUMOTLARDAN FOYDALANIB YECHISHNING METODIK MASALALARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALARNI OQITISHDA TARIXIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J., & Yo’ldoshev, A. (2021). MATEMATIK TA’LIMDA AXBOROT-KOMUNIKATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J. (2021). O’Q SIMMETRIYASINING KOORDINATALARDA BERILISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). UCHBURCHAK YUZINI TOPISHDA MEDIANA FORMULASI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J., & Bosimova, D. (2021). MAKTAB MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., Sidiyorov, S., & Mamatov, J. (2021). NOCHIZIQLI SISTEMALARDA BIFURKATSION HOLATLARNI ANIQLASH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). SONNING BUTUN VA KASR QISMIGA DOIR TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Xolboyev, J. (2021). BAZI TASODIFIY MIQDORLARNING TAQSIMOT VA XARAKTERISTIK FUNKSIYALARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Esirgapov, J. (2021). MARKOV ZANJIRILARI UCHUN ERGODIK TEOREMA. Журнал математики и информатики, 1(4).

Isayev, N. (2021). IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH. Мир исследований, 3(3).

Авторы


Yodgor Xurramov

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Ключевые слова:

panjara, operator, xos qiymat, spektr, muhim spektr, yoyilma
Powered by I-Edu Group