Опубликован 2022-03-16

MEHMONXONA INDUSTURASINI RIVOJLANTIRISHDA JAHON TURIZMINI ROLI

Аннотация


Maqolada jahon turizmi orqali mehmonxonalar korxonalarida
xizmatlarning raqobatbardoshligini baholash muammolari ko'rib chiqiladi, bunda
sifat ob'ektning raqobatbardoshligining muhim omili sifatida qaraladi. Maqolada
mehmonxona korxonalarida xizmatlarning raqobatbardoshligini baholash uchun
ekspert, faktorial va parametrik usullardan foydalaniladi, shuningdek regressiya
aloqalari orqali talablar va sotuvlar shakllanishi o'rganiladi.

Как цитировать


Tog’ayev, O., & Ashurov, B. (2022). MEHMONXONA INDUSTURASINI RIVOJLANTIRISHDA JAHON TURIZMINI ROLI . Журнал математики и информатики, 2(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/5350

Библиографические ссылки


Азоев ГЛ. Конкуренция: Анализ, стратегия и практика. М.: ИНФРА-М, 1996.

Алексеев В. Практикум по маркетингу: Задачи, тесты, ситуации. М.: ИНФРА-М, 2001.

Амблер Т. Практический маркетинг. Издательство "Питер", 1999-400 с. (серия "Теория и практика менеджмента")

Андреева О.Технология бизнеса: Маркетинг: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1997.

Ассэль Г. Маркетинг: Принципы и стратегия. М.: ИНФРА-М, 2001.

Барышев А. Маркетинг: Учебник. М.: Академия, 2002.

Бейкер М. Маркетинг: Энциклопедия. СПб.: Питер, 2002.

Белявский И. Маркетинговое исследование: Информация, анализ, прогноз. М.: ИНФРА-М, 2001.

Mamatov, J., & Yoldoshev, A. (2021). Geometrik mazmundagi masalalarni orgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALAR, ULARNI TARIXIY MA’LUMOTLARDAN FOYDALANIB YECHISHNING METODIK MASALALARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALARNI OQITISHDA TARIXIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J., & Yo’ldoshev, A. (2021). MATEMATIK TA’LIMDA AXBOROT-KOMUNIKATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J. (2021). O’Q SIMMETRIYASINING KOORDINATALARDA BERILISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). UCHBURCHAK YUZINI TOPISHDA MEDIANA FORMULASI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J., & Bosimova, D. (2021). MAKTAB MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., Sidiyorov, S., & Mamatov, J. (2021). NOCHIZIQLI SISTEMALARDA BIFURKATSION HOLATLARNI ANIQLASH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). SONNING BUTUN VA KASR QISMIGA DOIR TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Xolboyev, J. (2021). BAZI TASODIFIY MIQDORLARNING TAQSIMOT VA XARAKTERISTIK FUNKSIYALARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Esirgapov, J. (2021). MARKOV ZANJIRILARI UCHUN ERGODIK TEOREMA. Журнал математики и информатики, 1(4).

Isayev, N. (2021). IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH. Мир исследований, 3(3).

Авторы


Odil Tog'ayev

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

B Ashurov

SamISI

Ключевые слова:

sifatni ta'minlash, , xizmat ko'rsatish sifati, izchillik, ishonchlilik, aniqlik, tan olish, bod tezligi, regressiya, pul qiymati
Powered by I-Edu Group