Опубликован 2022-03-16

LAGRANJ FUNKSIYASI YORDAMIDA ISTE’MOLCHI UCHUN TANLOV MASALASINING YECHIMI VA XOSSALARI

Аннотация


Iste’mol tanlovi masalasi yoki Iste’molchining bozordagi
ratsional xatti-harakati masalasi iste’molchining foydalilik funksiyasiga berilgan
byudjet cheklovida maksimal qiymat beruvchi (x10 , x20 ) iste’mol to’plamini
tanlashdan iborat.

Har bir tovarga sarf-harajat iste’molchi umumiy daromadining yarmini
tashkil etadi va har bir tovarning zaruriy miqdorini topish uchun shu tovarga
sarflanadigan mablag‘ni uning narxiga bo‘lish lozimligini o‘rganish to‘g‘risida
yuritilgan.

Как цитировать


Tog’ayev, O., & Ashurov, B. (2022). LAGRANJ FUNKSIYASI YORDAMIDA ISTE’MOLCHI UCHUN TANLOV MASALASINING YECHIMI VA XOSSALARI . Журнал математики и информатики, 2(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/5349

Библиографические ссылки


Шодиев Т.Ш. ва бошқалар. Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДИУ, 2010. – 297 б.

Фомин Г.П.Математические методи и модели в коммерческой деятелности. Учебник. –М.: ИНФРА-М, 2009. – 395 с.

Шапкин А.С. Математические методи и модели исследования операций. Учебное пособие. –М.: Дашков и К., 2009. – 361 с.

Mamatov, J., & Yoldoshev, A. (2021). Geometrik mazmundagi masalalarni orgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALAR, ULARNI TARIXIY MA’LUMOTLARDAN FOYDALANIB YECHISHNING METODIK MASALALARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALARNI OQITISHDA TARIXIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J., & Yo’ldoshev, A. (2021). MATEMATIK TA’LIMDA AXBOROT-KOMUNIKATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J. (2021). O’Q SIMMETRIYASINING KOORDINATALARDA BERILISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). UCHBURCHAK YUZINI TOPISHDA MEDIANA FORMULASI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J., & Bosimova, D. (2021). MAKTAB MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., Sidiyorov, S., & Mamatov, J. (2021). NOCHIZIQLI SISTEMALARDA BIFURKATSION HOLATLARNI ANIQLASH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). SONNING BUTUN VA KASR QISMIGA DOIR TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Xolboyev, J. (2021). BAZI TASODIFIY MIQDORLARNING TAQSIMOT VA XARAKTERISTIK FUNKSIYALARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Esirgapov, J. (2021). MARKOV ZANJIRILARI UCHUN ERGODIK TEOREMA. Журнал математики и информатики, 1(4).

Isayev, N. (2021). IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH. Мир исследований, 3(3).

Авторы


Odil Tog'ayev

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

B Ashurov

SamISI

Ключевые слова:

Iste’molchi tanlovi, Byudjet cheklovi, talab funksiyasi, iste’molchi, Lagranj funksiyasi
Powered by I-Edu Group