Опубликован 2022-03-16

GEOMETRIK EHTIMOLLIKLARNI KARRALI INTEGRALLAR YORDAMIDA YECHISHGA DOIR MASALALAR

Аннотация


Ushbu maqolada Geometrik ehtimolliklarni karrali integralllarga tadbigʻiga doir
masalalar koʻrilgan. Ixtiyoriy jismlar hajmlari nisbati haqida masalalar ko’rib o tilgan.

Как цитировать


Sharipova, S., & Namazov, M. (2022). GEOMETRIK EHTIMOLLIKLARNI KARRALI INTEGRALLAR YORDAMIDA YECHISHGA DOIR MASALALAR. Журнал математики и информатики, 2(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/5348

Библиографические ссылки


S.X. Cirojiddinov, M.M.Mamatov «Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika‛ T.‛O’Qituvchi» 1980y.

Б.В.Гнеденкою «Курс теории вероятностей», М.Наука, 1980

V.E.Gmurman «Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikadan misollar‛.

Piskunov N.S. Differensial va integral hisob. II qism, T. ‚O’qituvchi‛, 1974 (166-206 b.)

Mamatov, J., & Yoldoshev, A. (2021). Geometrik mazmundagi masalalarni orgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALAR, ULARNI TARIXIY MA’LUMOTLARDAN FOYDALANIB YECHISHNING METODIK MASALALARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALARNI OQITISHDA TARIXIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J., & Yo’ldoshev, A. (2021). MATEMATIK TA’LIMDA AXBOROT-KOMUNIKATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J. (2021). O’Q SIMMETRIYASINING KOORDINATALARDA BERILISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). UCHBURCHAK YUZINI TOPISHDA MEDIANA FORMULASI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J., & Bosimova, D. (2021). MAKTAB MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., Sidiyorov, S., & Mamatov, J. (2021). NOCHIZIQLI SISTEMALARDA BIFURKATSION HOLATLARNI ANIQLASH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). SONNING BUTUN VA KASR QISMIGA DOIR TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Xolboyev, J. (2021). BAZI TASODIFIY MIQDORLARNING TAQSIMOT VA XARAKTERISTIK FUNKSIYALARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Esirgapov, J. (2021). MARKOV ZANJIRILARI UCHUN ERGODIK TEOREMA. Журнал математики и информатики, 1(4).

Isayev, N. (2021). IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH. Мир исследований, 3(3).

Авторы


Sadoqat Sharipova

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Mirjalol Namazov

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Ключевые слова:

Geometrik ehtimollik, oʻlchovli Yevklid fazos, Karrali integrallar
Powered by I-Edu Group