Опубликован 2022-03-16

ОРБИТЫ СЕМЕЙСТВА ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ И ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ПАРАБОЛОИД

Аннотация


В работе дано определение орбит семейства векторных полей.
Множество орбит семейство векторных полей порождает сингулярное слоение. С помощью
инвариантной функции можно найти орбиту семейства векторных полей. В статье изучено
семейство векторных полей, которого орбита порождает сингулярное слоения, слоями
которого является гиперболический параболоид.

Как цитировать


Sharipova, S., & Sharipov, X. (2022). ОРБИТЫ СЕМЕЙСТВА ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ И ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ПАРАБОЛОИД . Журнал математики и информатики, 2(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/5346

Библиографические ссылки


Mamatov, J., & Yoldoshev, A. (2021). Geometrik mazmundagi masalalarni orgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALAR, ULARNI TARIXIY MA’LUMOTLARDAN FOYDALANIB YECHISHNING METODIK MASALALARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALARNI OQITISHDA TARIXIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J., & Yo’ldoshev, A. (2021). MATEMATIK TA’LIMDA AXBOROT-KOMUNIKATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J. (2021). O’Q SIMMETRIYASINING KOORDINATALARDA BERILISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). UCHBURCHAK YUZINI TOPISHDA MEDIANA FORMULASI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J., & Bosimova, D. (2021). MAKTAB MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., Sidiyorov, S., & Mamatov, J. (2021). NOCHIZIQLI SISTEMALARDA BIFURKATSION HOLATLARNI ANIQLASH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). SONNING BUTUN VA KASR QISMIGA DOIR TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Xolboyev, J. (2021). BAZI TASODIFIY MIQDORLARNING TAQSIMOT VA XARAKTERISTIK FUNKSIYALARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Esirgapov, J. (2021). MARKOV ZANJIRILARI UCHUN ERGODIK TEOREMA. Журнал математики и информатики, 1(4).

Isayev, N. (2021). IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH. Мир исследований, 3(3).

Авторы


Sadoqat Sharipova

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

X Sharipov

Самаркандский государственный университет

Ключевые слова:

Векторное поле, орбита, слоение, инвариантная функция, риманово многообразие, поток векторного поля
Powered by I-Edu Group