Опубликован 2022-03-16

MATEMATIKA JOZIBASI BO‘LAJAK MATEMATIKA O‘QITUVCHILARIGA PARAMETRLI TENGSIZLIKLARNI TAHLILIY YECHISHNI O‘RGATISH

Аннотация


Bu maqolada bo‘lajak matematika o‘qituvchilariga parametrli
tengsizliklarni tahliliy yechishni o‘rgatish usullari ko‘rsatilgan.

Как цитировать


Sharipova, S., Husanov, F., & Taylakov, M. (2022). MATEMATIKA JOZIBASI BO‘LAJAK MATEMATIKA O‘QITUVCHILARIGA PARAMETRLI TENGSIZLIKLARNI TAHLILIY YECHISHNI O‘RGATISH. Журнал математики и информатики, 2(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/5344

Библиографические ссылки


S.Y.Temurov. Bo‘lajak matematika o‘qituvchilarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishni nazariy asoslari. Toshkent-2014.

Далингер, В.А. Задачи с параметрами: учебное пособие / В.А. Далингер. – Омск: Изд-во ООО «Амфора», 2012.

ЕГЭ 2013. Математика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 800 заданий части 2(С) / И.Р. Высоцкий, П.И. Захаров, В.С, Семенов и др.; под.ред. А.А. Семенова, И.В, Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.

Mamatov, J., & Yoldoshev, A. (2021). Geometrik mazmundagi masalalarni orgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER O’RNI VA AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALAR, ULARNI TARIXIY MA’LUMOTLARDAN FOYDALANIB YECHISHNING METODIK MASALALARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). GEOMETRIYANI O’QITISHDA KOMPYUTER DASTURLARI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J. (2021). ALGEBRAIK TENGLAMALARNI OQITISHDA TARIXIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(5).

Mamatov, J., & Yo’ldoshev, A. (2021). MATEMATIK TA’LIMDA AXBOROT-KOMUNIKATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J. (2021). O’Q SIMMETRIYASINING KOORDINATALARDA BERILISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). UCHBURCHAK YUZINI TOPISHDA MEDIANA FORMULASI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Mamatov, J., & Bosimova, D. (2021). MAKTAB MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., Sidiyorov, S., & Mamatov, J. (2021). NOCHIZIQLI SISTEMALARDA BIFURKATSION HOLATLARNI ANIQLASH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Pardayeva, Z., & Mamatov, J. (2021). SONNING BUTUN VA KASR QISMIGA DOIR TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Xolboyev, J. (2021). BAZI TASODIFIY MIQDORLARNING TAQSIMOT VA XARAKTERISTIK FUNKSIYALARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Esirgapov, J. (2021). MARKOV ZANJIRILARI UCHUN ERGODIK TEOREMA. Журнал математики и информатики, 1(4).

Isayev, N. (2021). IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH. Мир исследований, 3(3).

Авторы


Sadoqat Sharipova

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

F Husanov

O‘zPFITI tayanch doktoranti

M Taylakov

TDIU magistri

Ключевые слова:

parametr, tengsizlikar, funksiyaning aniqlanish sohasi
Powered by I-Edu Group